CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG CÓ ĐƯỢC RÚT VỐN ĐÃ GÓP RA KHỎI CÔNG TY CỔ PHẦN

Hỏi:

Xin chào Master Law! Tôi có một vấn đề muốn Master Law tư vấn cho tôi như sau: Tôi có mua 3,5% cổ phần phổ thông ở công ty của bạn tôi, đến nay cũng được một năm rưỡi, trong quá trình kinh doanh tôi thấy có nhiều điều không rõ ràng ở trong công ty. Nên giờ tôi muốn rút hết số vốn cổ phần ấy về. Vậy, tôi có được rút vốn không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Master Law.Với vấn đề của bạn, Master Law xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014

2. Ý kiến pháp lý:

Theo thông tin cung cấp thì bạn có mua cổ phần trong công ty cổ phần nên có quyền và nghĩa vụ của một cổ đông phổ thông. Do đó, Luật doanh nghiệp năm 2014 về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần. Cụ thể:

“Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Như vậy, trường hợp của bạn không thể rút phần vốn đã góp vào công ty trừ khi được công ty hoặc cá nhân khác đăng ký mua lại cổ phần.

Trên đây là nội dung tư vấn của Master Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Mọi thắc mắc, bạn vui lòng điền vào form bên dưới để được giải đáp.

Trân trọng!

YÊU CẦU TƯ VẤN