CÓ PHẢI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ĐỂ THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH?

Hỏi:

Xin chào Luật Đức Phú, tôi có thắc mắc như sau, mong được Quý Công ty giải đáp. Công ty tôi là Công ty cổ phần về sản xuất thiết bị điện tử với 3 cổ đông là pháp nhân, trong đó Công ty Nhật bản chiếm 51% vốn điều lệ. Công ty Nhật Bản muốn lấy ý kiến bằng văn bản 3 cổ đông để thông qua các nội dung hàng năm (như BCTC, KH sản xuất kinh doanh…) chứ không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Công ty Nhật Bản làm vậy có được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đức Phú. Trường hợp của bạn, Luật Đức Phú xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:      Luật Doanh nghiệp 2014

2. Ý kiến pháp lý:

Căn cứ theo Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội cổ đông thì:

“1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

…”

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông phải được họp thường nên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Do đó, trường hợp này công ty bạn vẫn phải tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để thảo luận và thông qua các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh…

Nếu cổ đông là công ty Nhật Bản của công ty bạn không thể tham dự trực tiếp thì công ty bạn vẫn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến thông qua các hình thức quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2.Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

Công ty bạn có thể căn cứ vào các hình thức đã nêu trên để tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đức Phú về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Mọi thắc mắc, bạn vui lòng điền vào form bên dưới để được giải đáp.

Trân trọng!

YÊU CẦU TƯ VẤN